Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประสานงานขององค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ในงานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

    ขวัญชนก ศิริวรวาท; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1999)

    การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการประสานงานในปัจจุบันขององค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งการประสานงานภายในองค์การและการประสานงานภายนอกองค์การ ซึ่งประกอบด้วยการประสานงานกับองค์การภาครัฐ และการประสานงานกับองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์อื่น ๆ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประสานงานในทัศนะของเจ้าหน้าที่องค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง และ 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการประสานงานในงานพัฒนาเด็กและเยาวชน / การศึกษาดำเนินการโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อ ...