Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร : กรณีศึกษา องค์กรสร้างสุข 

    วัศยา หวังพลายเจริญสุข; วิชัย อุตสาหจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการทำงาน และเพื่อศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานสร้างความสุขในการทำงานขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการถอดรหัส 102 องค์กรหลากสุข โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitaive Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดย ทำการศึกษาจากองค์กรที่เข้าร่วมโครงการถอดรหัส 102 องค์กรหลากสุข จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเคอร์ส จำกัด และ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) การศึกษาครั้งนี้ ได้ให้ความหมายของความสุขในการทำงานไว้ว่า ...