Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เศรษฐศาสตร์การระดมทุนของวัดไทย 

    พิริยะ ผลพิรุฬห์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2019-06-25)

    วัดถูกจัดให้เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไรประเภทหนึ่งที่สำคัญในบริบทของประเทศไทยที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ จากการสำรวจองค์การเอกชนไม่แสวงผลกำไรโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2556) พบว่า การบริจาคหรือการทำบุญทางศาสนาจากภาคบุคคลหรือประชาชนทั่วไปมีมูลค่าสูงถึง 22.9 พันล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลัษณะสำคัญของคนไทยที่มีความผูกพันกับศาสนาเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้ทรัพย์สินสุทธิที่วัดถือครองมีมูลค่าถึง 531.6 พันล้านบาท จัดได้ว่าวัดเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนมากที่สุดในประเทศไทย