Now showing items 1-10 of 10

 • Thumbnail

  TRI-GENs เพราะต่างวัย จึงต่างใจ ต่างความคิด 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-10-27)

  ผู้บริหารองค์กรหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน ย่อมประสบปัญหาในการบริหารคนในองค์กรที่มาจากต่างเจเนอเรชั่นกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี้ให้กับองค์กรในสังคมไทย หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ทำการศึกษาในเชิงทฤษฎีและผลการวิจัยจากนานาประเทศ ร่วมกับการศึกษาเชิงประจักษ์จากองค์กรชั้นนำของไทย เพื่อให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่จะสมานความต่าง ของคนต่างเจเนอเรชั่นในองค์กรให้เกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์ขององค์กร
 • Thumbnail

  การทดสอบทฤษฎีภาวะผู้นำในองค์การระบบเปิด : กรณีภาควิชามหาวิทยาลัยของรัฐ / โดย อวยชัย ชะบา 

  อวยชัย ชะบา; อรุณ รักธรรม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1989)

  วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ คือการทดสอบทฤษฎีภาวะผู้นำจากต่างประเทศ ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ของไทยได้รวบรวมข้อมูลจากภาควิชาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็นประชากรในการศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามไปให้ประเมินตนเอง โดยผู้ประเมินเป็นประชากรเป้าหมายได้แก่หัวหน้าภาควิชา จำนวน 182 ท่าน คณาจารย์ จำนวน 138 ท่าน และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจำนวน 160 ท่าน และติดตามสัมภาษณ์เจาะลึกอดีตหัวหน้าภาควิชาบางท่านเพื่อประกอบข้อค้นพบจากแบบสอบถาม
 • Thumbnail

  การมีภาวะเป็นสถาบันของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  ชาตรี วงศ์มาสา; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การมีภาวะเป็นสถาบัน เป็นแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่พยายามและอธิบายการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม โดยเห็นว่าสังคมจะเกิดความเป็นปึกแผ่นและอยู่รอดต่อไปได้นั้น ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มคนในสังคมได้ให้การยอมรับในระเบียบแบบแผนของสังคมหรือไม่ และมีการถือปฏิบัติตามในระเบียบแบบแผนของสังคมเพียงใด
 • Thumbnail

  ความพอใจในการทำงานของอาจารย์ในวิทยาลัยพลศึกษาและวิทยาลัยครูในสามจังหวัดภาคเหนือ 

  นิติยา หลานไทย; ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การ ทั้งรวมมิติและแยกมิติที่มีต่อความพอใจในการทำงานอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยครู รวมทั้งเปรียบเทียบระดับของความพอใจในการทำงานด้วย โดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงสำรวจประเภทตัดขวาง ประชากรสำหรับการวิจัย คือ อาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งอัตราเงินเดือนในวิทยาลัยพลศึกษาและวิทยาลัยครูสามจังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลำปาง และเพชรบูรณ์ โดยไม่นับรวมอาจารย์ที่มาช่วยราชการหรือไปช่วยราชการที่วิทยาลัยอื่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 553 คน ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะองค์การกับประสิทธิผลขององค์การภาครัฐบาลในการบริหารราชการไทย 

  กิ่งพร ทองใบ; สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  ประสิทธิผลขององค์การ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากทั้งในวงวิชาการด้านการบริหารและวงวิชาชีพ โดยเฉพาะกับการพัฒนาประเทศเท่าที่ปรากฏมา การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การกับประสิทธิผลขององค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบบริหารราชการของไทยเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อนอย่างจริงจัง วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการศึกษาโดยการวัดและประเมินประสิทธิผลขององค์การภาครัฐบาลในระดับการบริการราชการส่วนกลาง และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะองค์การ เพื่อศึกษาดูว่า ปัจจัยลักษณะองค์การปัจจัยใดมีอิทธิพลส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ และในจำนวน ...
 • Thumbnail

  ถึงเวลาวินิจฉัย'ความอยู่ดีมีสุขและผูกพัน'ของคนในองค์กร! 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-06-18)

  การพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง นอกจากผู้นำต้องมีความมุ่งมั่น มีแนวคิด มีเครื่องมือที่นำไปสู่การปฏิบัติย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพแล้ว อีกประการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งคือ บุคลากร ซึ่งถ้าบุคลากรอยู่ดีมีสุขมีความผูกพันต่อกัน ย่อมมีส่วนสำคัญในการสร้างความสุขในที่ทำงาน
 • Thumbnail

  บรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท 

  วุฒินนท์ วิมลศิลป์; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้มี 4 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาระดับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (2) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท และ (4)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทในระดับอำเภอและตำบล
 • Thumbnail

  บรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน : จังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

  สุธิดา รัตนวาณิชย์พันธ์; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  เพาะเมล็ดพันธุ์ทำงานเปี่ยมสุขให้ธุรกิจ SMEs ต่างชาติ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-03)

  ช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค. 2558 ที่ผ่านมาสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.ได้นำร่องสร้างองค์กรแห่งความสุข ร่วมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ต่างชาติ ทีีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตและทำธุรกิจในโครงการ "Happy Workplace international project" ตามหลัก "ความสุข 8 ประการ" หรือ "Happy 8" โดยมีธุรกิจ SMEs ของญี่ปุ่น 8 บริษัทเข้าร่วมอบรมทั้งผู้บริหารและพนักงาน
 • Thumbnail

  เพาะเมล็ดพันธุ์ทำงานเปี่ยมสุขให้ธุรกิจ SMEs ต่างชาติ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-03)

  ช่วงเดือน เม.ย. - ส.ค. 2558 ที่ผ่านมาสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ได้นำร่องสร้างองค์กรเเห่งความสุข ร่วมกับธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม หรือ SMEs ต่างชาติ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตเเละทำธุรกิจ ในโครงการ "Happy Workplace international project" ตามหลักความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 โดยมีธุรกิจ SMEs ของญี่ปุ่น 8 บริษัท เข้าร่วมอบรมทั้งผู้บริหารเเละพนักงาน