Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  อุดมการณ์การเมือง (14-1) อนาธิปไตย เมื่อไร้อำนาจกดทับ เสรีภาพก็เบ่งบาน 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-10-26)

  ในความเข้าใจของคนทั่วไปยามกล่าวถึง อนาธิปไตย (anarchism) มักนึกถึงสภาพที่ไร้กฎ ปราศจากเกณฑ์ ไม่มีระเบียบ และจลาจล คำนี้มีการเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส และแฝงด้วยความรู้สึกเชิงลบ ซึ่งมีนัยถึงการแตกสลายของอารยธรรมและระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม ทว่า ชาวอนาคิสต์เองปฏิเสธอย่างรุนแรงต่อการเชื่อมโยงอนาธิปไตยกับสภาพจลาจล ดังนั้น หากจะทำความเข้าใจกับอุดมการณ์ของชาวอนาธิไตยให้ถ่องแท้ คงต้องวางอคติและความรู้สึกเชิงลบที่ถูกปลูกฝังลงเสียก่อน เป้าหมายของอนาธิปไตยคือ การล้มล้างรัฐและกวาดล้างรูปแบบทั้งมวลของอำนาจทางการเมือง ซึ่งถูกมองว่าเป็นเรื่องเพ้อฝัน ...
 • Thumbnail

  อุดมการณ์การเมือง (14-2) : อนาธิปไตย ศักยภาพในการสร้างความร่วมมือและการจัดการตนเองของประชาชน 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-02)

  อุดมการณ์อนาธิปไตย (ปรัชญาทางการเมืองที่ถือว่ารัฐเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา เป็นการคัดค้านผู้มีอำนาจและองค์การที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชา) มี 2 รูปลักษณ์ คือ อนาธิปไตยแบบรวมหมู่นิยม และอนาธิปไตยแบบปัจเจกนิยม สำหรับบทความในตอนนี้จะอรรถาธิบายรูปลักษณ์แรก ซึ่งมีรูปแบบหลัก 3 รูปแบบในการบริหารสังคม คือ เกื้อกูลนิยม สหการอนาธิปไตย และชุมชนอนาธิปไตย รากฐานทางปรัชญาของอนาธิปไตยแบบรวมหมู่นิยม หรืออนาธิปไตยสังคม (social anarchism) มีความใกล้ชิดกับอุดมการณ์สังคมนิยมมากกว่าเสรีนิยม หลักคิดแบบรวมหมู่นิยมเชื่อว่า มนุษย์คือสัตว์สังคม การทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโย ...
 • Thumbnail

  อุดมการณ์การเมือง (14-3) : อนาธิปไตยระบบยุติธรรมและความปลอดภัยในสังคมจากรัฐสู่บริษัทและชุมชน 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-09)

  นอกเหนือจากอนาธิปไตยแบบรวมหมู่นิยมแล้ว อีกรูปแบบหนึ่งของอุดมการณ์อนาธิปไตยคือ อนาธิปไตยแบบปัจเจกนิยม ซึ่งมีฐานคิดจากความคิดแบบเสรีนิยมที่เน้นอธิปไตยของปัจเจกบุคคล แต่แนวคิดอนาธิปไตยมีลักษณะแบบเสรีนิยมสุดขั้ว นั่นคือ ความคิดที่ว่าปัจเจกบุคคลแต่ละคนมีอำนาจที่สัมบูรณ์และไร้ข้อจำกัดในตนเอง ภายใต้มุมมองนี้สิ่งใดที่จำกัดเสรีภาพของมนุษย์สิ่งนั้นคือความชั่วร้าย และหากข้อจำกัดนั้นกระทำโดยรัฐและมีกลไกที่บังคับบุคคลให้กระทำตามก็จะกลายเป็นความชั่วร้ายที่สมบูรณ์แบบ กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ บุคคลไม่สามารถมีอำนาจอธิปไตยในตัวเองได้ หากอยู่ในสังคมที่ปกครองด้วยรัฐและกฎหมาย ...
 • Thumbnail

  อุดมการณ์การเมือง (14-4) อนาธิปไตย ยุทธศาสตร์การเมืองแห่งความรุนแรงและสันติวิธี 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-16)

  เป็นความจริงที่ว่า อนาธิปไตยประสบความสำเร็จในการอธิบายแนวความคิดในตำรามากกว่านำไปสู่การปฏิบัติทางการเมืองที่เป็นจริง และเป็นเรื่องปกติที่ชาวอนาคิสต์หันหลังให้กับการเมืองในระบบ และมุ่งความสนใจต่อการเขียนหนังสือ หรือทดลองแนวคิดในชุมชนหรือการดำรงชีวิตตามหลักสหกรณ์ ชาวอนาคิสต์ (กลุ่มคนซึ่งปฏิเสธหรือต่อต้านอำนาจรัฐ) ไม่เพียงแต่ปลีกตัวออกจากชีวิตทางการเมืองกระแสหลักเท่านั้น ยังมีแนวโน้มต่อต้านกระบวนการและกลไกการเมืองที่ผลิตขึ้นมาจากกระแสหลักอีกด้วย ปัญหาสำคัญที่ทำให้อุดมการณ์อนาธิปไตยไม่อาจบรรลุประสิทธิผลทางการเมืองคือ ความเชื่อที่ว่ารัฐชั่วร้ายและกดขี่ ...