Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 

    กิระวี อัศวจิตตานนท์; ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

    มูลค่าอสังหาริมทรัพยจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และสถานการณ์นอกจากนี้ความรู้ ถึงราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองอยู่ หรือที่สนใจ จะช่วยสนับสนุนการตัดสนใจให้ง่ายและมี ประสิทธิภาพมากยื่งขึ้น การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง อีกทั้งราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์ดียวกันอาจแตกต่างกันตามสมมุติฐานของผู้ประเมินได้ทําให้ผู้ใช้ข้อมูล ประสบปัญหาในการเลือกข้อมูลไปใช้ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาตัวแบบ ของโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ สําหรับการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภท อสังหาริมทรัพย์แก่ ...