Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับล่าง 

  ประดิษฐ ดีใจ; สมพจน์ กรรณนุช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับ ล่าง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถและข้อจํากัดในการจัดการพื้นที่ชุมชนของโครงการ บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2ระยะที่1 ซึ่งเป็นอาคารชุดระดับล่างที่มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายโดยใช้ แบบสอบถามเก็บข้อมูลตัวอย่าง 132 คน และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติและ เจ้าหน้าที่บริษัทบริหารโครงการ และการสังเกตการณ์ พบว่า มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในด้าน ความพอใจ อายุ เพศ รายได้ การศึกษา ภูมิลําเนาเดิม และสถานะการอยู่อาศัยมีอิทธิพลต่อความ คิดเห็นที่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะจาก ...
 • Thumbnail

  แนวทางสู่ความสำเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย 

  จุฑามาศ สิทธิชัย; วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยและต่างประเทศ ศึกษาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การประเมินกับบริบทของประเทศไทย ศึกษาปัจจัยสำคัญที่นาไปสู่ความสำเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย และเสนอแนวทางการดำเนินการพัฒนาอาคารเขียวของประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ผู้กำหนดเกณฑ์การประเมิน และการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวแบบต่าง ...