Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

    ชวัล วินิจชัยนันท์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม อาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการ ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantiative Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูล ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 2 ขั้น (Two - Stage Stratified Random Sampling) ใช้ขนาดตัวอย่าง 390 คน และสถิติที่ใช้ในการวิเค ...