Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อนาคตอาเซียนจะไปรอดหรือไม่ 

    กวี บ้านไท (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2002)

    กล่าวถึงอนาคตของอาเซียนภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 ซึ่งอาเซียนจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ และเตรียมตัวให้ทันเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก ซึ่งอาเซียนต้องแข่งขันกับจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยบทความนี้จะกล่าวถึงอยู่2ประเด็น คือ 1.ประเด็นเรื่องการร่วมมือกันด้านความมั่นคง และการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และประเด็นที่สองคือเรื่องเศรษฐกิจ และความพยายามที่จะทำให้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีให้ได้โดยเร็วที่สุด