Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การค้นหารูปแบบอำนาจการนำและความสัมพันธ์ผูกพันกับพรรคและนักการเมืองของผู้นำชุมชนบ้านอรัญญิก 

  สุภมงคล สุขากันยา; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  โครงสร้างอำนาจของชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนชาวอโศก 

  ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; ประเสริฐ รักไทยดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาโครงสร้างการปกครองในชุมชนชาวอโศก ซึ่งก่อกำเนิดมาจากกลุ่มผู้เลื่อมใสศรัทธาในแนวการสอนพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของพระโพธิรักษ์ แห่งสำนักสันติอโศก จนกระทั่งมีการรวมตัวกันจัดตั้งชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ มีการปกครองโดยใช้พระธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว มีการประพฤติปฏิบัติที่ "ทวนกระแส" ค่านิยมโลก เน้นความมัธยัสถ์ ขยัน เสียสละ ไม่สะสม มุ่งสร้างสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ โดยทำการศึกษาตามรูปแบบโครงสร้างอำนาจของชุมชนแบบสังคมมวลชน หรือ Popular Rule Model ซึ่งเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่ยึดโยงกันด้วยวัฒนธรรม ...
 • Thumbnail

  โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำในชนบทไทย : ศึกษากรณีหมู่บ้านดั้งเดิมและหมู่บ้านที่กำลังเปลี่ยนแปลง 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาโครงสร้างอำนาจและภาวะความเป็นชนชั้นนำในหมู่บ้านชนบทไทย ซึ่งฐานคติของการศึกษา คือ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในสังคมชนบทไทยต่างก็มีความสัมพันธ์ติดต่อและได้รับผลกระทบจากภายนอกซึ่งได้แก่ ระบบราชการและระบบทุนนิยมด้วยกันทั้งสิ้น แต่จะต่างกันที่ขนาดความรุนแรงมากน้อยของแรงกระทบ หากหมู่บ้านใดที่มีแรงกระทบจากภายนอกน้อย ลักษณะของโครงสร้างอำนาจและภาวะชนชั้นนำย่อมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในหมู่บ้านมากกว่าปัจจัยภายนอก ในทางตรงกันข้ามหมู่บ้านที่มีแรงกระทบจากภายนอกมาก โครงสร้างอำนาจและภาวะชนชั้นนำย่อมผันแปรตามปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายในหมู่บ้าน