Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ประเมินผลนโยบายพัฒนาประชาธิปไตย : เปรียบเทียบอุดมการณ์ของประชาชนในเขตกับนอกเขตโครงการศาลาประชาธิปไตยของอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  วินัย ติยานนท์; ณัฐพล ขันธไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

  โครงการศาลาประชาธิปไตยเป็นผลมาจากการกำหนดนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนโดยเน้นพื้นที่ในชนบท มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบคือ ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ ร่วมกับกองงานความมั่นคง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มดำเนินการจัดตั้งศาลาประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ในการดำเนินงานของโครงการศาลาประชาธิปไตยนั้นเน้นการฝึกประชาธิปไตยในทางปฏิบัติให้ประชาชน โดยเป็นศูนย์กลางรองรับการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ดำเนินการในพื้นที่ ...
 • Thumbnail

  อุดมการณ์การเมือง (4) การยาตราสู่เส้นทางแห่งความหลากหลาย 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-08-03)

  นับตั้งแต่คำว่าอุดมการณ์ถูกประดิษฐ์และเผยแพร่สู่สาธารณะใน ค.ศ. 1796 โดย Antoine Desttute de Tracy นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ความหมายและนัยของอุดมการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แรกเริ่มเดิมที de Tracy ให้ความหมายอุดมการณ์ว่าเป็น "ศาสตร์แห่งความคิด" ซึ่งมีนัยของการศึกษาแหล่งกำเนิดของความคิดอย่างเป็นภววิสัย(สิ่งที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จริงโดยไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจ) เชิงวิทยาศาสตร์ เขาตั้งความหวังไว้ว่า อุดมการณ์จะเป็นราชินีของศาสตร์ทั้งปวง เนื่องจากทุกศาสตร์ต่างก็มีแหล่งที่มาจากความคิดนั่นเอง ทว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายหลังมิได้เป็นดังที่คาดหวังเอาไว้ ...