Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อุดมการณ์การเมือง (4) การยาตราสู่เส้นทางแห่งความหลากหลาย 

    พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-08-03)

    นับตั้งแต่คำว่าอุดมการณ์ถูกประดิษฐ์และเผยแพร่สู่สาธารณะใน ค.ศ. 1796 โดย Antoine Desttute de Tracy นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ความหมายและนัยของอุดมการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แรกเริ่มเดิมที de Tracy ให้ความหมายอุดมการณ์ว่าเป็น "ศาสตร์แห่งความคิด" ซึ่งมีนัยของการศึกษาแหล่งกำเนิดของความคิดอย่างเป็นภววิสัย(สิ่งที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จริงโดยไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจ) เชิงวิทยาศาสตร์ เขาตั้งความหวังไว้ว่า อุดมการณ์จะเป็นราชินีของศาสตร์ทั้งปวง เนื่องจากทุกศาสตร์ต่างก็มีแหล่งที่มาจากความคิดนั่นเอง ทว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายหลังมิได้เป็นดังที่คาดหวังเอาไว้ ...