Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจัดการองค์การธุรกิจ 

    วัชรงค์ แป้นปลื้ม; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับและประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่อุตสาหกรรมนํามาใช้ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการองค์การในด้านต่าง ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก องค์การธุรกิจทีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน  องค์การ และได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 44 องค์การ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างกันของการนําเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมใช้ ...