Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว : กรณีศึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 

  พัสพงศ์ เอี่ยมสุภาษิต; จำลอง โพธิ์บุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบริษัทให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 โดยวิธีการวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) การนำเกณฑ์กำหนดของอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม มาเปรียบเทียบกับการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมสีเขียวของบริษัทที่ได้ดำเนินการสำเร็จในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หาช่องว่างที่เกิดขึ้น  และนำเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการศึกษาจะทำการเก็บข้อมูล การทบทวนเอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ สำหรับผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น ...
 • Thumbnail

  แนวทางการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตามระเบียบผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานของสหภาพยุโรป 

  สุทธิสาร์ ดำรงค์เผ่า; วรางคณา ศรนิล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของระเบียบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ พลังงาน (Energy-using Products: EuP) ของสหภาพยุโรปต่อภาคอุตสาหกรรมไทย และ เสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ EuP และสถานประกอบการนําร่องที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับระเบียบ EuP ของสถาบันไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์และการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถามสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้ พลังงานที่มีการส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปเพื่อเป็นข้อมูลทั้งหมดมาประกอ ...