Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรให้ยั่งยืน 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-01-18)

  ปัญหาความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที่เรา (หรือเกษตรกร) ต้องเผชิญอยู่แล้ว และเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ก็มีขีดความสามารถที่จำกัดในการรองรับจัดการกับปัญหาดังกล่าว การดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมานั้น ยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่มาก เพราะการให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมายังไม่ปรากฏผลอย่างชัดเจน
 • Thumbnail

  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา 

  โสภณ จันทร์สวย; รพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การศึกษาเรื่อง "แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา" มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ
 • Thumbnail

  วันวาน...โค่นทุเรียน แล้วปลูกยาง วันนี้...โค่นยาง แล้วกลับไปปลูกทุเรียน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-06-11)

  ถ้าหากวิเคราะห์พฤติกรรมของเกษตรกรไทย โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีด้านการลงทุน จะพบว่า เกษตรกรไทยส่วนใหญ่จะตรังกับผู้ลงทุนประเภทที่ 2 คือ ผู้เป็นกลางกับความเสี่ยง เพราะเมื่อเกษตรกรจะตัดสินใจปลูกอะไร ก็จะสนใจที่ราคาตลาดของสินค้าเกษตรนั้นเพียงมิติเดียวเป็นหลัก ตามทฤษฎีแล้วก็คือผู้ที่ไม่ได้มีเหตุผลในเรื่องการตัดสินใจ ผลที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนการเพาะปลูกไปตามสถานการณ์ราคาของสินค้าเกษตรในแต่ละช่วงเวลา