Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

  เมวิกา คำแสนราช; จำลอง โพธิ์บุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 2) ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของทางเลือกดังกล่าว รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม โดยได้เสนอทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือก 1 มีการดำเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์ทุกด้าน ประกอบด้วย 4 กิจการเป้าหมาย ทางเลือก 2 มุ่งเน้นการดำเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์บางด้าน ประกอบด้วย 3 กิจการเป้าหมาย และทางเลือก 3 มุ่งเน้นการดำเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์บางด้าน ประกอบด้วย 2 ...
 • Thumbnail

  ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 

  อภิเชษฐ์ ทับเมือง; หลี่ เหรินเหลียง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อศึกษาแนวทางต่อการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว การศึกษาใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 15 ราย วิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้ตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี ควบคู่กับบริบททางสังคม ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลกระทบทางสังคม (1) ผลกระทบด้านโครงสร้างประชากร (2) การจัดการด้านชุมชนและสถาบัน (3) ความขัดแย้งระหว่างระหว่างคนท้องถิ่นและคนเข้ามาใหม่ ...