Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การรับรู้เหตุการณ์"เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369" ในเอกสารลาว 

    ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1998)

    บทความเรื่องนี้ต้องการขยายมุมมองและขอบเขตของการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ทีนอกเหนือจากที่เคยรับรู้โดยผ่านเอกสารไทย และเอกสารพื้นเวียงในอีสานแล้ว การรับรู้เรื่องเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ในเอกสารของลาวในงานชิ้นนี้จะเป็นการขยายพรมแดนของความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย จากการศึกษาพบว่า ตัวเอกของเอกสารลาวคือเจ้าอนุวงศ์นั้นทรงถือเป็นแบบอย่างของวรีกษัตริย์นักรบผู้ยอมเสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อกอบกู้เอกราชของลาว และหากพิจารณาพื้นที่ในประวัติศาสตร์ของเอกสารลาวแล้วจะพบว่าได้รับความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าสมเด็จพระเจ้าฟ้างุ่มผู้ทรงรวบรวมบ้านเมืองเข้าเป็นอาณาจักรล้ ...