Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประเมินผลโครงการนันทนาการเด็ก ณ สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปราณี 

    แม้นเดือน เอี่ยมบรรณพงษ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลโครงการนันทนาการเด็ก ณ สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี รวมทั้งศึกษาข้อจำกัดในโครงการฯ ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนหญิง ณ สนามฝึกฯ บ้านปรานี เฉพาะที่เคยเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาที่ทำการศึกษา คือ ธันวาคม 2530 - ธันวาคม 2532 (ครอบคลุมโครงการ 4 ระยะ) จำนวน 14 คน (10 เปอร์เซ็นต์) โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่กำหนด ...