Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เพิ่มทักษะแรงงานดิจิทัล แก้ปัญหา'ป.ตรี'ตกงาน 

    Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-06-29)

    การเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยให้ทัดเทียมทุกประเทศในโลก การทำงานในอนาคต เรื่องทักษะดิจิทัล ไอทีและภาษามีความจำเป็นอย่างมาก เพราะการทำงานที่มีทักษะเหล่านี้ ล้วนเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการศึกษาในวันนี้ต้องเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีในทุกวิชาชีพให้แก่บัณฑิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้แก่แรงงานไทย