Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  การปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลด้วยระบบผู้จัดการ 

  ธวัช ธนีมิตร; มาลัย หุวะนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาว่าการบริหารงานเทศบาลในระบบที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง ถ้าจะนำเอารูปการบริหารงานของเทศบาลแบบผู้จัดการมาใช้จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้นได้อย่างไร จะมีข้อบกพร่องประการใด และควรจะปรับปรุงจุดอ่อนของระบบผู้จัดการเก่าที่ขัดกับสภาพสังคมไทยอย่างไร จึงจะทำให้การบริหารงานเทศบาลในระบบใหม่บังเกิดผลสมความมุ่งหมายของทางการอย่างมีประสิทธิภาพได้
 • Thumbnail

  ภาวะผู้นำทางการบริหารของนายกเทศมนตรี 

  ถวิล ไพรสณฑ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  ความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อทราบพฤติกรรมทางการบริหารของนายกเทศมนตรีว่ามีอยู่ในลักษณะเช่นไร โดยผู้เขียนได้กำหนดหัวข้อศึกษาออกเป็น 4 ประการ คือ ภาวะผู้นำที่เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาและการควบคุมงานของเทศบาล
 • Thumbnail

  สุขาภิบาล : การศึกษาถึงสิทธิของประชาชนในการปกครองตนเอง 

  ธงชัย ทรงประศาสน์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการศึกษาเรื่องของสุขาภิบาลในแง่สิทธิของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองว่าการปกครองรูปนี้ช่วยให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการปกครองตนเองเพียงใด โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ของประชาชนชาวไทยในการจัดการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการของการปกครองรูปสุขาภิบาล วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีสุขาภิบาล ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสุขาภิบาลกับราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่างพอสรุปได้ว่า สุขาภิบาลที่ทางราชการได้จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นต่าง ๆ เกือบ 600 แห่งนี้ ยังมิได้ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิหรือได้ฝึกหัดในการปกครองตนเองสักเท่าใด ...
 • Thumbnail

  อำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล 

  ชัยพร สำเภาเงิน; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  การศึกษาเน้นหนักไปเฉพาะงานในหน้าที่ของปลัดเทศบาลที่พึงมีต่อการบริหารงานของเทศบาล และอุปสรรคในการบริหารงาน จากการศึกษาปรากฎว่าภาระหน้าที่ในการบริหารงานประจำทั่วไปทำความยุ่งยากให้แก่ปลัดเทศบาลมาก เพราะแม้จะมีกฎหมายกำหนดให้ปลัดเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบก็จริง แต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำเหล่านั้นอย่างเพียงพอ เพราะกฎหมายพิเศษกำหนดให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอำนาจ
 • Thumbnail

  เงินอุดหนุนเทศบาล 

  ประเสริฐ บุญซื่อ; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษาเรื่องของเงินอุดหนุนเทศบาลในประเทศไทยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากไหน มีหลักการจัดสรรแบ่งปันให้แก่เทศบาลต่าง ๆ อย่างไร และเทศบาลจะนำเงินไปใช้จ่ายในทางใดบ้าง โดยจำกัดขอบเขตศึกษาเฉพาะเงินอุดหนุนที่แท้จริง 3 ประเภท คือ เงินอุดหนุนเทศบาลเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป เงินอุดหนุนพิเศษเฉพาะกิจการ และเงินอุดหนุนการศึกษา.
 • Thumbnail

  เทศบาลกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

  วิทยา อุบลพงษ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  ศึกษาแนวความคิดและปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเรื่องแนวความคิดได้มีการศึกษาบุคคลสำคัญทั้งที่เป็นรัฐบุรุษ นักการเมือง นักปกครอง นักบริหาร และนักเศรษฐศาสตร์ทั่ว ๆ ไป ศึกษาบทบาทของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และในการกระจายอุตสาหกรรมออกไปภูมิภาคต่าง ๆ แล้วพิจารณาบทบาทของเทศบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรม พิจารณาอุปสรรคข้อขัดข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล เปรียบเทียบระหว่างการประกอบการของเทศบาลกับเอกชน ผู้เขียนยังได้ศึกษาบรรยากาศเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม วิธีการสร้างมาตรการจูงใจให้เอกชนมาลงทุนในกิจ ...
 • Thumbnail

  เทศบาลนครหลวง : การศึกษามูลเหตุของการจัดตั้งรูปแบบ และปัญหาการบริหาร 

  อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษาให้ครอบคลุมขอบเขตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้