Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  ต้องสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว 

  Unknown author (สำนักพิมพ์ ฏ ปฏัก, 2014-10-04)

  รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้ความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว ทั้งที่เราอยู่ตรงกลาง แต่นักท่องเที่ยวไม่อยู่นาน กลับใช้เราเป็นทางผ่าน เพราะฉะนั้นเราควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแทนชายหาดที่ปัจจุบันนี้เราสู้เพื่อนบ้านไม่ได้แล้ว
 • Thumbnail

  'นิด้า'เปิดเวทีวิชาการ นำร่องศักราชใหม่-ย่างก้าวปีที่ 50 

  กฤชกนก ศรีเมือง (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-10-21)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดตัวเวทีวิชการ เนื่องในดอกาสครบรอบปีที่ 50 ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เริ่มด้วยการจัดกิจกรรมนำร่องพบปะพูดคัยกับสื่อมวลชน การเปิดวงพูดคุยครั้งนี้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ นโยบายการค้าและการลงทุน สังคม การเมือง และทิศทางตลาดทุน
 • Thumbnail

  'นิด้า'ยกระดับเป็นศูนย์กลางการศึกษา เตรียมความพร้อมบุคลากรรับอาเซียน 

  Unknown author (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-05-20)

  คณะวิทยาการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประชุมวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน มีการนำเสนอการพัฒนาด้านศักยภาพอาจารย์รองรับนักเรียนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ศักยภาพของอาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ รูปแบบการพัฒนาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรองรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • Thumbnail

  เมืองโบราณ 'อู่ทอง' บนเส้นทางชุมชนเข้มแข็ง 

  เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-04-18)

  "อู่ทอง" อำเภอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมายหลายด้าน อาทิเป็นแหล่งโบราณสถานในยุคทวารวดี พบร่องรอยประวัติศาสตร์การค้าและพุทธศาสนาเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อน ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จึงเป็นแหล่งที่มาของโครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองคือพื้นที่ซึ่งมีอัตลักษณ์ในตนเอง จากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ค้นพบได้ระบุไว้ว่าที่นี่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี จะเรียกว่าเป ...
 • Thumbnail

  อพท.ชู 5 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว พัฒนาท้องถิ่น-สร้างมูลค่าทรัพยากร 

  ธนิสา ตันติเจริญ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-02-01)

  การท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนปี 2559-2563 ขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่ชัดเจน และมุ่งสะท้อนการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งให้ชุมชนเกิดการกระจายรายได้สูชุมชนอย่างแท้จริงและนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม