Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารความเสี่ยงให้สตรองของทีมเมอร์ตัน 

    ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-12-28)

    ในงานประชุมวิชาการ "International Capital Markets Conference 2015" มีการบรรยายของศาสตราจารย์โรเบิร์ต ซี เมอร์ตัน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี 2540 ได้บรรยายเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และมีประเด็นหนึ่งที่ท่านได้กล่าวสรุปไว้อย่างน่าสนใจคือ เรื่องการบริหารความเสี่ยง