Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผู้กระทำความผิดทางอาญากรณีศึกษาเด็กและเยาวชน 

  ขวัญเรือน ลีโคกกลาง; เกียรติพร อำไพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและที่มาเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน ศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์มาตรการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายต่างประเทศที่อาจนำมาปรับใช้ในประเทศไทย วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กและเยาวชน และเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบกฎหมายไทยเพื่อให้มีความชัดเจนและมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนในสถาบันการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

  กติกา สุขสวัสดิ์, หม่อมหลวง; ประพนธ์ สหพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนของเยาวชนโดยศึกษาเฉพาะในสถาบันการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน 3) เพื่อเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนที่กำลังศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 382 คน ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ...