Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    จินตนาการ'เยาวชน' ดึงสติผู้ใหญ่'ไม่โกง'สร้างสังคมเปลี่ยนแปลง 

    Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-01-29)

    โครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "คนไทยไม่โกง" ให้เยาวชนได้แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นหรือหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย