Now showing items 1-14 of 14

 • Thumbnail

  ครุเศรษฐศาสตร์ (Economics of Teacher) 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-08-24)

  "คณะครุเศรษฐศาสตร์" (Economics of Teacher) งานวิจัยชิ้นนี้พยายามชี้ให้เห็นว่า งานวิจัยใช้กรอบแนวคิดของเศรษฐศาสตร์แรงงาน และเศรษฐศาสตร์การจัดการบุคลากร เพื่ออธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพครู รวมไปถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดสรรทรัพยากรครูที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศ
 • Thumbnail

  มุมมองทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าและเพาะปลูกพืชไร่ 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-06-13)

  ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้น โดยกลไกตลาดทางเศรษฐศาสตร์จึงนำมาสู่การเพิ่มขึ้นของความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงตามมา ดังนั้นตราบใดที่ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การตอบสนองความต้องการนี้โดยการผลิตภายในประเทศจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและการบุกรุกพื้นที่ป่า
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์กับ'ความหลากหลาย' 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-28)

  ความหลากหลายเป็นมิติที่มีความสำคัญในด้านประชากรและสังคม ในมิติทางเศรษฐศาสตร์เห็นว่า ความหลากหลายนี้ล้วนมีทั้งข้อดีและผลเสียต่อการพัฒนาประเทศ ขึ้นอยู่กับสภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ โดยข้อเสียที่มักเกิดขึ้นจากความหลากหลายนั้นสามารถสร้าง "ต้นทุนที่ซ่อนอยู่" ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่ดิน 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-13)

  ประเด็นในเรื่องความเป็นเจ้าของที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ถือได้ว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยด้วย หลักคิดในทางเศรษฐศาสตร์จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะถูกนำมาใช้ประยุกต์เพื่อการดำเนินมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ในการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม (Economics of Assortative Mating) 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-02-23)

  ในมิติของประเทศไทย การเลือกคู่ครองตามลักษณะมีระดับที่เข้มแข็งก่าในต่างประเทศ สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเกิดจากแรงกดดันจากครอบครัวที่ต้องการให้ลูกหลานได้คู่ที่เหมาะสมกับตน ดังนั้นการที่จะได้คู่ครองที่เหมาะสมจึงมีปัจจัยจากทางครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์เพื่อ'สิทธิของการตาย' 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-14)

  พินัยกรรมชีวิตเป็นการทำหนังสือแสดงความประสงค์ล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ว่าไม่ประสงค์จะขอรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดความตาย หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ในด้านเศรษฐศาสตร์เห็นว่า การทำพินัยกรรมชีวิตเป็นเรื่องที่ควรได้รับการสนับสนุน เนื่องจากเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าตามหลักการของการเปรียบเทียบต้นทุนและผลได้
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์เพื่อป้องกัน'การถูกข่มขืน' 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-06)

  วงการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เองก็ได้มีการศึกษาถึงประเด็นการข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศด้วยเช่นเดียวกัน โดยงานศึกษาที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดก็คืองานศึกษาของ Gary Becker นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยงานศึกษาดังกล่าวได้อธิบายถึงพฤติกรรมของอาชญากร โดยระบุว่าอาชญากรก็เป็นหนึ่งในตัวแทนทางเศรษฐศาสตร์ ที่ต้องมีการวิเคราะห์ถึงต้นทุนและผลได้อยู่ตลอดเวลา และถ้าเราสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว เราก็จะสามารถที่จะใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นี้ในการป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมและการถูกข่มขืนได้
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย'การใส่ซองให้เงิน' 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-12-24)

  งานศึกษาของ รศ.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาถึงระดับของความเห็นอกเห็นใจของคนไทยผ่านการทดลองทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่มีชื่อว่า Dictator Game โดยลการศึกษาพบว่า คนไทยมีระดับของความมีมิตรจิตใจสูงกว่าคนในประเทศอื่นๆ ที่ได้ทำการศึกษาในลักษณะนี้
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของ 'BNK48' (Economics of BNK48) 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-02-26)

  จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงพฤติกรรมการฟังเพลงที่เปลี่ยนแปลงไป ค่ายเพลงหลายค่ายต้องประสบปัญหาการขาดทุนหรือเลิกกิจการ หนึ่งในการปรับตัวที่น่าสนใจต้องยกให้กับวง BNK48 ซึ่งเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ป ระบบแฟรนไชส์ที่ถอดแบบมาจากญี่ปุ่น สิ่งที่น่าสนใจคือ โมเดลทางธุรกิจและช่องทางในการหารายได้ของวงเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้จะแตกต่างจาการทำนักร้องในลักษณะเดิมๆ ที่เน้นในการขายเพลง มาเป็นการขายของสะสมของสมาชิกในวงให้แฟนคลับ
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องยาเสพติด 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-02-05)

  ปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาในเชิงสหวิทยาที่ได้มีการนำเอาความรู้จากในหลายศาสตร์เข้าแก้ไข จากการศึกษาวิจัยด้วยวิธีสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว ผู้เขียนเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น จึงนำมาเสนอในคอลัมน์นี้
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอาชญากรรม และข้อคิดสำหรับประเทศไทย 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-09-03)

  คณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบล ซึ่งได้ประกาศผลการพิจารณาให้ศาสตราจารย์แกรี เบกเกอร์ แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้รับรางวัลในสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวคำสดุดีไว้ว่า ผลงานของเบกเกอร์ได้ช่วยเปิดทางให้เกิดการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เข้าใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากเรื่องการซื้อขายสินค้าละบริการทั่วไป ผลงานของเบกเกอร์นั้นมีความกว้างขวางมาก แต่สิ่งที่ผู้เขียนขอหยิบขึ้นมานำเสนอคือ การใช้ตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายพฤติกรรมของอาชญากร
 • Thumbnail

  'ส่งลูกเรียนอนุบาล'ช่วยสร้างชาติได้ในระยะยาว 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-01-26)

  การลงทุนในการศึกษาอนุบาลเป็นการสร้างผลได้ในระยะยาวที่สูงและมีความคุ้มค่า นักเรียนที่ผ่านการศึกษาในระดับปฐมวัยจะมีค่าคะแนนของผลการสอบทางด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่สำเร็จการเรียนอนุบาล
 • Thumbnail

  สรรค์สร้าง'ความหลากหลาย'เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-06-01)

  การจัดการความหลากหลายเป็นแนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อดึงจุดเด่นจากความหลากหลายของกำลังแรงงานมาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร
 • Thumbnail

  อำนาจกับมุมมองในทางเศรษฐศาสตร์ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-04-17)

  การใช้อำนาจก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ที่มักพบเห็นบ่อยๆ ก็จะเป็นเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การใช้อำนาจเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้อง จะเห็นได้ว่าการใช้อำนาจส่วนใหญ่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจ มักจะมีผลลดทอน หรือหักล้างกลไกการทำงานของตลาด ทำให้เกิดความได้เปรียบทางเศรษฐกิจกับกลุ่มคนบางกลุ่มในระบบเศรษฐกิจเป็นการเฉพาะ หรือมีกลุ่มคนบางกลุ่มในระบบเศรษฐกิจได้รับผลประโยชน์จากการใช้อำนาจนั้น