Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง 

  พงศกรณ์ เหลืองประเสริฐ; วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

          การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน และ 2) สร้างแบบจำลองในการทำนายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชากรพนักงานส่วนโรงงานผลิตของบริษัททั้งหมดจำนวน 252 คน ได้แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์จำนวน 179 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นหนึ่ ...
 • Thumbnail

  การใช้เหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 

  ธนวรรณ วิสุทธิรัตน์; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  คุณภาพสังคมของประชาชนที่มีคุณภาพเป็นเรื่องส าคัญ เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความสุข มากขึ้นและอยู่ภายใต้ความสนใจของนักวิจัยมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ นำไปสู่การอธิบายและทำนายคุณภาพสังคมและความสุขในปัจจุบันมีข้อจำกัด งานวิจัยนี้จึงนำเสนอ เทคนิคใหม่ๆ มาใช้โดยนำเอาเทคนิคเหมืองข้อมูลซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ข้อสรุปผลการวิจัยที่มีการค้นหา รูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น นำมาสร้างแบบจำลองคุณภาพ สังคมที่ดีเพื่อใช้ทำนายแนวโน้มความสุขของประชาชน