Now showing items 1-11 of 11

 • Thumbnail

  ASEAN 

  กระทรวงต่างประเทศ. กองอาเซียน (กระทรวงต่างประเทศ, 2013)

  เนื้อหาได้กล่าวถึง ประชาคมอาเซียน ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย เขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา การส่งเสริมความเชื่อมโยงของอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศกลุ่มมประเทศนอกภูมิภาค และการเตรียมความพร้ออมของไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
 • Thumbnail

  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ASEAN unit (2013)

  เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน บริการที่ไทยได้เปรียบ/เสียเปรียบหลังเข้าสู่ AEC ผลกระทบทีอาจเกิดจาก AEC การเตรียมความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียน การเตรียมการของสำนักงาน ก.พ.
 • Thumbnail

  ข้อคิดเห็นต่อรายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่อง “การเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน” 

  เชิญ ไกรนรา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2007)

  การสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 10 เมษายน 2550
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข 

  Unknown author (กองอาเซียน 4, กรมอาเซียน, 2012)

  บทความได้พูดถึง ความร่วมมือของอาเซียนด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2009-2015) ใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร, การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์, การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ, การรับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด และการสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุขที่ผ่านมาได้ดำเนินการผ่านกลไกความร่วมมือ 3 ระดับ คือ ...
 • Thumbnail

  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และความท้าทายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ (วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า. เล่ม 7 (พ.ย. 2553) 71-92, 2011)

  การศึกษานี้ใช้แบบจำลอง Diamond Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ใช้วัดขีด ความสามารถในการแข่งขัน จากรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศของสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) มีทั้งหมด 12 ด้าน จำนวน 111 ปัจจัย เพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสิงคโปร์และมาเลเซีย จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกว่ามาเลเซียและไทยเกือบทุกด้าน ในขณะที่มาเลเซียมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเป็นอันดับ 2 ดังนั้นจากความท้าทายในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ประเทศไทยต้องมีนโยบายหรือยุทธศ ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ประชาคมอาเซียน : ระดับการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 

  Unknown author (วารสารนักบริหาร. 30,3 (ก.ค-ก.ย. 2553) 19-24, 2010)
 • Thumbnail

  ภาษาอังกฤษกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 

  เพ็ญประภา เจริญสุข; อนุวัต เจริญสุข (วารสารนักบริหาร. 31, 4 (ต.ค.- ธ.ค. 2554) 34-40, 2011)
 • Thumbnail

  ศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนกับการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 

  ธิดารัตน์ โชคสุชาติ (วารสารนักบริหาร 32,3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 26-39, 2012)
 • Thumbnail

  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในมิติประชาคมอาเซียน 

  วริยา ลํ้าเลิศ (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ . 54,1 (2557) 1-19, 2014)

  การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นปัจจัยหลักที่สามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ เพราะเป็นทุนทางปัญญาที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน บทความนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัญหาของไทยเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิ ...