Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

    วีระเทพ ชลาดี; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดที่ ควรนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี ด้วยการประยุกต์ใช้ มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอในกลุ่มของวิศวกรรม โดยนำเอาแนวทางที่มีอยู่ในคุณลักษณะ 8 ด้าน ลำดับได้ดังนี้ด้านลักษณะในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การ ด้านลักษณะของการมีส่วนร่วมที่ดี(Best Practice) ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ด้านรูปแบบของการตรวจสอบการด ...