Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แผน'รณรงค์ร่างระน.'โจทย์ใหญ่ความเข้าใจประชาชน 

    ดารากร วงศ์ประไพ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-05-30)

    แผนประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญของ"กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)"ได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนในการปั้น"วิทยากรระดับอำเภอ"หรือ"ครู ข" ขณะเดียวกันก็ได้มีคำถามตามมาเกี่ยวกับแผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าวว่าจะได้ผลต่อการรับรู้ของประชาชนมากน้อยเพียงใด มีเสียงวิจารณ์จากนักวิชาการที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อแผนประชาสัมพันธ์นี้ พร้อมมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น