Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ : กรณีศึกษาอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

    พรทิพย์ อริยปิติพันธ์; แตงอ่อน มั่นใจตน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

    วัตถุประสงค์ในการศึกษาการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ กรณีศึกษาอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ มีด้วยกัน 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงสภาพการจ้างงาน 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและ 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม