Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เพาะเมล็ดพันธุ์ทำงานเปี่ยมสุขให้ธุรกิจ SMEs ต่างชาติ 

    Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-03)

    ช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค. 2558 ที่ผ่านมาสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.ได้นำร่องสร้างองค์กรแห่งความสุข ร่วมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ต่างชาติ ทีีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตและทำธุรกิจในโครงการ "Happy Workplace international project" ตามหลัก "ความสุข 8 ประการ" หรือ "Happy 8" โดยมีธุรกิจ SMEs ของญี่ปุ่น 8 บริษัทเข้าร่วมอบรมทั้งผู้บริหารและพนักงาน