Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ท่อก๊าซไทย-พม่า'อนาคตที่มืดมนหรือหนทางโชติช่วง ? 

  อิทธิฤทธิ์ ประคำทอง. (มูลนิธิโลกสีเขียว., 1998)

  แม้ว่าการวางแนวท่อก๊าซจากแหล่งยาดานาในฝั่งพม่าถูกวิจารณ์จากทั่วโลก ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง เนื่องจากยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าที่ต้องการใช้โครงการนี้ทำลายฐานที่มั่นของกำลังทหารชนกลุ่มน้อยในรัฐมอญและภาคตะนาวศรีตามแนวท่อก๊าซ อย่่างไรก้ตาม เส่นทางวางท่อในระยะทาง 413 กืโลเมตรในฝั่งพม่า
 • Thumbnail

  ทำไมต้องค้านท่อก๊าซฯ. 

  กองบรรณาธิการโลกสีเขียว. (กองบรรณาธิการโลกสีเขียว., 1998)

  การสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาสหภาพพม่าเข้ามาในประเทศไทย นับเป็นอภิมหาโครงการของการปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ ปคท. ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนกว่า 16,000 ล้านบาท นี่ยังไม่นับรวมเงินที่ ปตท.จะต้องจ่ายเป็นค่าซื้อก๊าซปีละ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้งมูลค่าความเสียหายอันเกิดขึ้นกับป่าไม้ สัตว์ป่า และความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนต่างๆในกาญจนบุรี ที่ท่อก๊าซพาดผ่าน ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้