Now showing items 1-8 of 8

 • Thumbnail

  การขับเคลื่อน EEC กับการพัฒนาประเทศ 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-04-30)

  ความมุ่งหมายในการพัฒนา EEC นอกจากนี้จะใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักการพัฒนาแล้ว ยังมุ่งเป้าเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ โดยส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษบกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการสะสมเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • Thumbnail

  การพัฒนาความยั่งยืน จุดสมดุลอุตฯ-สิ่งแวดล้อม 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-09-03)

  โครงการ EEC มีเป้าหมายเพื่อยกระดับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็น "World-class Economic Zone" เพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
 • Thumbnail

  นโยบายอีอีซี เชื่อมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-08-06)

  ประเด็นที่น่ากังวลของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ก็คือ การบริหารเศรษฐกิจในเรื่องการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน ปัญหาก็คือ การกระจุกตัวของความเจริญ และการขยายตัวของรายได้ต่อหัวของประชากรได้เพียงในพื้นที่เป้าหมายเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลต่อพื้นที่ใกล้เคียงและนอกพื้นที่ให้เติบโตได้ตามผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
 • Thumbnail

  'นิด้า'แนะพัฒนาอีอีซีคู่เขตศก.พิเศษชายแดน 

  นครินทร์ ศรีเลิศ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-09-14)

  การพัฒนาอีอีซีซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล กำลังก่อให้เกิดคำถามว่าการมุ่งพัฒนาพื้นที่ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงจะยิ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างอีอีซีกับพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้นหรือไม่ และควรจะมีแนวนโยบายอย่างไรทำให้เกิดการพัฒนาระหว่างอีอีซีกับพื้นที่อื่นอย่างสมดุล
 • Thumbnail

  ประเด็นท้าทาย'เมกะโปรเจค'อีอีซี 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-12-20)

  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมเเละโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เเละสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเเละประสิทธิภาพรองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการ EEC มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทั้งทางราง ทางน้ำ เเละทางอากาศ ได้เเก่ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยานการ(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) พัฒนาท่าเรือเเหลมฉบังเเละท่าเรือจุกเสม็ด เเละหนึ่งในโครงการที่สำคัญเพื่อรองรับการพัฒนา EEC คือการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานอู่ตะเภา
 • Thumbnail

  ปัจจัยเชิงบวกของเศรษฐกิจ 3 จังหวัด 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-06-07)

  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดมาจากโครงการ Eastern Seaboard ที่เกิดขึ้นในปี 2525 ด้วยการตอบรับทิศทางอุตสาหกรรมใหม่ของโลก โดยมุ่งหวังให้โครงการ EEC เป็นฐานการลงทุนและตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการสนับสนุนและผักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนา และก้าวเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
 • Thumbnail

  อีสเทิร์นซีบอร์ด บทเรียนกระจายรายได้ 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-07-05)

  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรื EEC เป็นโครงการที่รัฐบาลหวังผลลัพธ์เช่นนั้นอย่างยั่งยืน ร่วมกับการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นวิถีทางของการยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศกำลังพัฒนาด้วยการยกระดับรายได้ต่อหัวของประชากรอย่างน้อย 15,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีได้อย่างยั่งยืน
 • Thumbnail

  'เอสเอ็มอี'ต้องปรับตัวรับโอกาสธุรกิจจากอีอีซี 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-11-05)

  โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เป็นเมกะโปรเจคที่รัฐบาลปัจจุบันพยายามผลักดันเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อดึงดูดการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยระยะยาว