Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  AEC กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาค(จบ) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-22)

  ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนยังต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศภูมิภาค
 • Thumbnail

  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ความท้าทายของไทยและอาเซียน 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-12-21)

  เมื่อระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง แนวทางในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถรัมือกับการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการปรับตัว เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมสามารถสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป