Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  บทบาทการลงทุนภาครัฐ (Public Investment) กับการพัฒนาประเทศ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-02-20)

  บทบาทของรัฐทางด้านการลงทุนรวมทั้งรูปแบบการลงทุนของรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรในปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยภาครัฐเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • Thumbnail

  ประเด็นท้าทาย'เมกะโปรเจค'อีอีซี 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-12-20)

  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมเเละโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เเละสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเเละประสิทธิภาพรองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการ EEC มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทั้งทางราง ทางน้ำ เเละทางอากาศ ได้เเก่ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยานการ(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) พัฒนาท่าเรือเเหลมฉบังเเละท่าเรือจุกเสม็ด เเละหนึ่งในโครงการที่สำคัญเพื่อรองรับการพัฒนา EEC คือการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานอู่ตะเภา