Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การจัดการทรัพยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรม กรณีศึกษา ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 

  บัณฑิต สุนทรวิกรานต์; ณัฐฐา วินิจนัยภาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนของสำนักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนของสำนักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผลผลิตและผลลัพธ์3) เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติที่จะเป็นแนวทางส่งเสริมให้เกิดการจัดการทรัพยากรร่วม (ที่ดิน)ในรูปแบบโฉนดชุมชนให้สามารถรักษาพื้นที่เกษตรกรรมได้ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเลือกชุมชนสหกรณ์บ้านคล ...
 • Thumbnail

  การนำนโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 

  ธันภัทร โคตรสิงห์; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่อง “การนำนโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา กระบวนการนำนโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ และ 2) ศึกษาเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตของ นโยบายโฉนดชุมชนและเงื่อนไขที่ส่งผลให้ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงจำกัดและชุมชนสหกรณ์ การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านป่าซางจำกัดได้รับโฉนดชุมชน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลืองานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุม ...