Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 

    ปราโมทย์ อิทธิกุล; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

    ผู้เขียนมุ่งศึกษาโรงเรียนประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ลักษณะคือ ด้านบริหารและด้านวิชาการ ด้านบริหารได้ศึกษาถึงลักษณะของการจัดตั้งหน่วยงาน การบริหารงานของแผนกโรงเรียนการประชาสัมพันธ์กับผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสัมพันธ์ ตลอดจนศึกษาการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ภายในกรมและกับภายนอก ส่วนในด้านวิชาการมุ่งพิจารณาหลักสูตรที่วางไว้สำหรับการฝึกอบรม การดูงาน และปฏิบัติงานสนาม และประโยชน์ที่ผู้รับการฝึกอบรมได้รับ.