Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การบริหารงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

  บุญเรือง กระบวนรัตน์; มาลัย หุวะนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงการจัดระบบงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร การบริหารโรงเรียน ปัญหาการบริหารและผลสำเร็จของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการผลิตช่างฝีมือให้กับกองทัพไทย โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2503 โดยขึ้นอยู่ในสังกัดกรมการศึกษาและวิจัย กระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือของรัฐบาลออสเตรเลียในด้านอุปกรณ์เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการเรียน
 • Thumbnail

  ทัศนคติของช่างฝีมือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

  สุภา ศรีรักษ์; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาเพื่อทราบทัศนคติของช่างฝีมือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าช่างฝีมือเหล่านั้นจะมีลักษณะสภาพความเป็นจริงอย่างไรบ้าง เริ่มต้นวิทยานิพนธ์เป็นการเสนอแนวความคิดและความเป็นมาของการฝึกช่างฝีมือของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ทัศนคติของช่างฝีมือต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเสนอการเปรียบเทียบการใช้ความรู้ทางวิชาชีพปฏิบัติงานแยกตามกลุ่ม บุคคล และหน่วยต้นสังกัด ตลอดจนเปรียบเทียบโดยแยกพิจารณาตามสาขาวิชาชีพ และรุ่นที่สำเร็จการศึกษา.