Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจของนักเรียนนายร้อยตำรวจ 

    ปรุง บุญผดุง; ธวัช วิชัยดิษฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1982)

    วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาถึงลำดับความสำคัญของแรงจูงใจในแต่ละด้านต่อการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางเสนอแนะในการกำหนดนโยบายของโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่จะปรับปรุงแนวทางการฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย ผลการศึกษาพบว่านักเรียนนายร้อยตำรวจมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจในระดับปานกลาง นักเรียนนายร้อยตำรวจมีแรงจูงใจในด้านอิทธิพลทางบุคคล ...