Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ 

    พันธกิจ ท้าวทอง; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดในการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของการใช้บริการ และปัจจัยด้านประชากรที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยนี้เป็นการ วิจัยแบบผสม โดยวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้แบบแผนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวที่เคยเข้าพักโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คนในการตอบแบบสอบถาม และทำการสัมภาษณ์ ...