Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ลดต้นทุนขนส่งสร้างอนาคตการค้าไทย-จีน หลัง FTA อาเซียน-จีน 

    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (บริษัทที.อาร์.ไอ.โกลบอล, 2006)

    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แถงข่าวผลงานวิจัยโครงการเตรียมความพร้อมด้าน โลจิสติกส์ เพื่อตอบรับสถานการณ์ FTA จีน - อาเซียน โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัยกล่าวว่า ในปีพ.ศ.2553 ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) จีน - อาเซียนจะบังคับใช้พร้อมกับเมื่อเปิดเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก เชื่อมเมืองท่าดานังในเวียดนามกับเมาะละแหม่งในพม่า ซั่งเป็นการเชื่อมฝั่งทะเลมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิก จะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะมีบทบาทให้บริการโลจิสติกส์ทั้งเหนือ - ใต้และตะวันออก - ตะวันตก สกว.จึงสนับสนุนกา ...