Now showing items 1-14 of 14

 • Thumbnail

  การจัดและการบริหารงานโรงเรียนมัธยมแบบประสมของกรมวิสามัญศึกษา 

  แดง สุขกุล; ปถม ชาญสรรค์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  กรมวิสามัญศึกษาได้จัดให้มีโรงเรียนมัธยมแบบประสมขึ้นเป็นโครงการใหญ่ที่กำหนดการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2510 - 2514 เป็นโครงการระยะ 5 ปี โรงเรียนมัธยมแบบประสมที่จัดขึ้นนี้มีทั้งสิ้นรวม 20 โรงเรียน ทั้งนี้กรมวิสามัญศึกษามีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญต่อนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่น จะออกไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป และเพื่อออกไปประกอบอาชีพต่อไป.
 • Thumbnail

  การบริหารการศึกษาประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีทัศนคติของครูประชาบาลจังหวัดนนทบุรี 

  พนัศ ศกุนตนาค; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  เป็นการศึกษาถึงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และศึกษาถึงทัศนคติของครูที่มีต่อการจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน และการบริหารด้านวิชาการ เริ่มแรกผู้เขียนกล่าวถึงความเป็นมาของการศึกษาประชาบาล และการจัดการศึกษาประชาบาลในปัจจุบัน กล่าวถึงสภาพท้องที่ การปกครอง สถิติเกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี และการบริหารงานการศึกษาประชาบาลที่เป็นจริง โดยการสัมภาษณ์ สังเกต สอบถาม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาประชาบาลโดยตรง ต่อจากนั้นจึงศึกษาถึงทัศนคติของครูประชาบาลโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นห้าตอน ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในความช่วยเหลือขององค์การ สปอ. 

  บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1966?])

  ความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงลักษณะและข้อเท็จจริงของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจขององค์การ ส.ป.อ. ในการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในประเทศไทยว่ามีอยู่อย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในโครงการ ตลอดจนดำเนินงานฝึกสอนช่างฝีมือว่าเป็นไปในลักษณะใดเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และพยายามศึกษาให้ทราบที่มาของปัญหาในการบริหารของโครงการหรือหาทางแก้ไข ตลอดจนประเมินผลงานของโครงการช่างฝีมือที่ดำเนินมาว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
 • Thumbnail

  การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมสามัญศึกษา 

  กรองทอง เขียนทอง; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการบริหารงานบุคคล ของหน่วยงานสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และเสนอแนะมาตรการเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
 • Thumbnail

  การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

  นิตยา สินเธาว์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและกระบวนการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย โดยเฉพาะระบบการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร และสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการเชิงการนำนโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
 • Thumbnail

  การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงสาธารณสุข 

  อุทัยวรรณ ศิลปพิพัฒน์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและกระบวนการในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย โดยเฉพาะระบบการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานสาธารณสุข (2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงสาธารณสุข และเสนอแนะมาตรการเชิงการนำนโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
 • Thumbnail

  การพัฒนาการศึกษาเพื่อบูรณภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ประสิทธิ์ เวชสวรรค์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายถึง 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ถือศาสนาอิสลาม และจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้เคยมีความสัมพันธ์อยู่กับประเทศมาเลเซียมาก่อน จึงทำให้ประชาชนในจังหวัดดังกล่าวไม่ค่อยจะมีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยเท่าที่ควร เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจุดอ่อนเหมาะแก่การดำเนินการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่แทบทุกด้าน วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาเรื่องพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยแผนการศึกษาของชาติ โครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค โครงการพัฒนาการศึกษาและโครงการศึกษาของแผนพัฒนาภาคใต้ ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ปัญหาในการวางแผนและดำเนินการ 

  สุพิณ ปัญญามาก; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่การก่อสร้างโครงการน้ำพอง และโครงการน้ำพุงแล้วเสร็จ คือ ตั้งแต่ต้นปี 2510 เป็นต้นมา ผู้เขียนได้บรรยายความเป็นมาของการพัฒนาโครงการน้ำพอง โครงการน้ำพุง และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดตั้งการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น แล้วพิจารณาความต้องการพลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวทางด้านพลังงานไฟฟ้าภายหลังที่โครงการน้ำพองและโครงการน้ำพุงแล้วเสร็จ รวมทั้งพิจารณาการคิดคำนวณความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะ 5 ปีข้างหน้า ศึกษาการดำเนินงานในด้านการวางแผนพัฒนาพลังง ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์การบริหารการศึกษาประชาบาลในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง 

  ธรรมนูญ ตัณฑะเตมีย์; สมพร แสงชัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  การบริหารการศึกษาประชาบาลเฉพาะที่เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง และเป็นการศึกษาเฉพาะจังหวัดเดียวในภาคกลาง โดยศึกษาโครงสร้างและกลไกขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการบริหารการศึกษาประชาบาล พฤติกรรมของข้าราชการส่วนจังหวัด พฤติกรรมของหน่วยราชการส่วนกลางในการควบคุมและประสานงาน พฤติกรรมของสมาชิกสภาจังหวัดในการควบคุมการบริหารการศึกษาประชาบาล พร้อมทั้งผลและสาเหตุของพฤติกรรมเช่นนั้น ตลอดจนศึกษากรณีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในวงการบริหารการศึกษาประชาบาลครั้งใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ทำการศึกษา ...
 • Thumbnail

  การเฝ้าระวังทางโภชนาการ : ศึกษากรณีการให้แม่เป็นผู้วัดสัดส่วนของบุตร 

  กลาง ศรีทองกุล; พีระสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การดำเนินงานเฝ้าระวังทางโภชนาการ โดยแม่เป็นผู้วัดร่างกายบุตรอายุ0-5 ปี ด้วยตนเอง เป็นรูปแบบการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยแม่มีส่วนร่วมในงานโภชนาการ จำนวนแม่ที่ดำเนินการ 174 คน มีวิธีดำเนินการโดยการอบรมแม่ให้มีความรู้อย่างดี เรื่องการเลี้ยงดูบุตรและการเฝ้าระวังทางโภชนาการเป็นเวลา 3 วัน ทำการอบรมที่โรงเรียนในหมู่บ้าน และที่บ้านของกรรมการหมู่บ้านฝ่ายสาธารณสุข ให้แม่รู้จักใช้เครื่องมือในการเฝ้าระวัง และตลอดระยะเวลาดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะวางแผนออกติดตามแม่ แนะนำในการปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามที่กำหนด คือ การวัดร่างกายลูก จะวัดส่วนสูง ...
 • Thumbnail

  ค่านิยมของนิสิตนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

  ทรรศิน สุขโต; สนิท สมัครการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  ค่านิยมเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในพฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ ทั้งในฐานะตัวกำหนด ตัวตัดสิน ตัวนำ หรือตัวผลักดันพฤติกรรม การแสดงออกในกิจกรรมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาไทยภายใต้ขบวนการนักศึกษา จึงมีค่านิยมเป็นแกนกลาง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงลักษณะของระบบค่านิยมของนิสิตนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในปัจจุบันว่ามีลักษณะอย่างไร และศึกษาบทบาทของตัวแปร เพศ ภูมิลำเนา และสถาบันการศึกษาว่า มีความสัมพันธ์ต่อการจัดลำดับความสำคัญของค่านิยมของกลุ่มประชากรหรือไม่อย่างไร อันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อไป การวิจัยครั้งนี้ได ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของโต๊ะครูต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 

  รุ่ง แก้วแดง; เชวง เรียงสุวรรณ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ความมุ่งหมายในการศึกษาเรื่องนี้เพื่อทราบทัศนคติของโต๊ะครูที่มีต่อการปรับปรุงปอเนาะซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ว่าเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงหรือไม่ โดยแบ่งพิจารณาออกเป็น 3 ด้าน คือ.-
 • Thumbnail

  ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี 

  ชรัตน์ จันทรประเสริฐ; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การศึกษาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนยาและดำเนินการสร้างรูปแบบ (Model) ของการจัดหายาที่จำเป็นไว้ใช้ในหมู่บ้านที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยศึกษาเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี การเก็บข้อมูลใช้วิธีการประชุมกลุ่มและการดัดแปลงจากวิธีการของ Delphi โดยเก็บในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ตามลำดับ ข้อมูลที่เก็บได้จากการประชุมกลุ่ม ผสส. อสม. กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอและจังหวัด
 • Thumbnail

  ระบบการจัดหาน้ำสะอาดในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  เดชา เดชาดิลก; เอนก หิรัญรักษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมากที่สุด หน่วยราชการต่าง ๆ ของรัฐได้ช่วยจัดหาแหล่งน้ำหลาย ๆ ประเภทให้กับหมู่บ้าน เช่น ขุดบ่อน้ำ เจาะบ่อบาดาล ขุดสระ สร้างระบบประปา เป็นต้น เพื่อที่ชาวชนบทจะได้มีน้ำสะอาดสำหรับกินและใช้ แต่ความเดือดร้อนเรื่องน้ำก็ยังคงมีอยู่ในบางหมู่บ้าน การศึกษาครั้งนี้ต้องการหาระบบการจัดหาน้ำสะอาดที่ดีที่สุด กล่าวคือต้องการหาดัชนีหรือตัวชี้ (Indicators) ที่บอกว่าหมู่บ้านขาดแคลนน้ำหรือไม่ และดัชนีที่บอกว่าควรสร้างหรือพัฒนาแหล่งน้ำชนิดใด (หากรู้ว่าหมู่บ้านนั้นขาดแคลนน้ำ) ขอบข่ายของการศึกษาจำกัดเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภค ...