Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  NIDA model ปฏิรูปประเทศไทย 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  โมเดลปฏิรูปประเทศไทย 15 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง, การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างมาตรฐานจริยธรรมผู้บริหารประเทศ, กระบวนการยุติธรรม, การบริหารราชการแผ่นดิน, การศึกษา, โครงสร้างเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม, ข้อมูลข่าวสาร, ความเหลื่อมล้ำทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม, การปราบปรามการค้ามนุษย์, การท่องเที่ยว, สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ และพลังงาน
 • Thumbnail

  ต้นทุนสำคัญของการต่อสู้ทางการเมือง 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-28)

  สังคมไทยในปัจจุบันเป็นช่วงระเยะเวลาของการเปลี่ยนผ่าน และเกิดการต่อสู้ทางการเมืองการปกครองระหว่าง 2 ขั้วอำนาจ จนเป็นผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง ปัญหาเรื่องค่าครองชีพเป็นปัญหาหนึ่งที่จะเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่มีความเปราะบางต่อปัญหานี้ คือ เป็นเศรษฐกิจที่มีปัญหาการกระจายรายได้ มีช่องว่าระหว่างรายได้ประชากรมาก ปัญหาการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ต้นทุนทางเศรษฐกิจในการต่อสู้ทางการเมืองสูงขึ้นเป็นทวีคูณ
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อการดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทย 

  ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์; สมพงศ์ เกษมสิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เพื่อศึกษาให้ทราบถึงทัศนคติหรือความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยทั่ว ๆ ไป ว่านักศึกษาโดยส่วนรวมจะมีทัศนคติ หรือความคิดเห็นอย่างไรต่อการดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทย และได้ตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทยจะยังไม่เป็นประชาธิปไตย ตราบใดที่การดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทยยังขาดคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการทางการเมือง การมีพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามหลักการของประชาธิปไตย และการมีความสมดุลย์แห่งการใช้อำนาจของสถาบันท ...
 • Thumbnail

  พัฒนาการและบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย 

  สิทธิโชค ลางคุลานนท์; อัญชนา ณ ระนอง, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  รชยา สิทธิสิน; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ในปัจจุบันความก้าวหน้าของสื่อสังคมการสื่อสารแบบเครือข่ายไร้สายมีความก้าวหน้าอย่างรวด เร็ว แต่กฎหมายที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งยังไม่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทันกับกระแสสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่าใดนัก ทั้งในบริบทที่สามารถเข้าถึงง่ายและไม่จำกัดระยะเวลาการใช้งานของผู้ใช้บริการ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการจัดการในการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ศึกษาภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ควบคุมการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติป ...
 • Thumbnail

  วิสัยทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำ-ข้าราชการเกี่ยวกับการก้าวสู่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลธรรมรัฐภายใต้กลไกและกติกาการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองพุทธศักราช 2540 

  สุทัศน์ สิงหเสนี; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1999)

  การศึกษาวิสัยทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำ-ข้าราชการเกี่ยวกับการก้าวสู่ภาพลักษณ์ ของรัฐบาลธรรมรัฐนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาระดับวิสัยทัศน์ของชนชั้นนำข้าราชการว่ามีวิสัยทัศน์หรือไม่ หากมีมีในระดับแคบ-สั้นหรือกว้าง-ไกล และศึกษาทิศทางวิสัยทัศน์ของชนชั้นนำ-ข้าราชการว่ามีทิศทางในแง่ดีหรือแง่ร้าย รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับและทิศทางของวิสัยทัศน์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มข้าราชการระดับสูง ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 6-11 จากกระทรวงทบวงต่างๆ 14 กระทรวงใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ...