Now showing items 1-10 of 10

 • Thumbnail

  NIDA model ปฏิรูปประเทศไทย 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  โมเดลปฏิรูปประเทศไทย 15 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง, การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างมาตรฐานจริยธรรมผู้บริหารประเทศ, กระบวนการยุติธรรม, การบริหารราชการแผ่นดิน, การศึกษา, โครงสร้างเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม, ข้อมูลข่าวสาร, ความเหลื่อมล้ำทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม, การปราบปรามการค้ามนุษย์, การท่องเที่ยว, สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ และพลังงาน
 • Thumbnail

  การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 เสถียรภาพภายในประเทศ กับการเชื่อมโยงภายในภูมิภาค 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-12-11)

  ในปี 2561 ผลการพยากรณ์โดย NIDA Macro Model คากว่าจีดีพีจะขยายตัว 4.1% ซึ่งแสดงถึงการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นการขยายตัวสูงต่อเนื่องในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับการขยายตัวที่ควรจะเป็นของไทย โดยปัจจัยผลักดันที่สำคัญยังคงเป็นการส่งออก ซึ่งคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องตามอุปสงค์จากต่างประเทศทั้งภายในภูมิภาคเอเชีย และจากประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนฐานะทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

  วรชิต รุ่งพรหมประทาน; นิรมล อริยอาภากมล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยเชิงประจักษ์นี้พิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนฐานะทางรายได้ ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ โดยใช้รายได้และรายจ่ายครัวเรือนที่แท้จริงที่ปรับด้วยค่าปรับขนาด (OECD equivalence scale) เป็นตัวชี้วัดฐานะของครัวเรือน งานศึกษานี้ใช้ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม (Townsend Thai Data) จากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) การศึกษานี้ ได้ทำการศึกษาเขตเมืองและชนบทแยกจากกัน และแบ่งระยะเวลาในการศึกษาเป็นช่วงสั้น 2 ช่วง และช่วงยาว ...
 • Thumbnail

  คสช.คลอดแผนเร่งด่วนฟื้นศก.สั่งตรึง'ดีเซล-แอลพีจี'-'ประยุทธ์ถกโรดแมพวันนี้ 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-10-30)

  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เตรียมออกมาตรการแก้ปัญหาค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน พร้อมเตรียมประกาศโรดแมพประเทศ
 • Thumbnail

  จุดยืนการทูตเวียดนามต่อปัญหาในทะเลจีนใต้ 

  Unknown author (2017-02-19)

  จุดยืนการทูตเวียดนามต่อปัญหาในทะเลจีนใต้
 • Thumbnail

  มุมมอง ศก.ไทยปี 63 ต้องลุ้น ปัจจัยรุมเร้า 'ตั้งสติ-รับมือ'ฝ่าวิกฤติ 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2020-01-01)

  ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้อยู่ในสภาวะแข็งบน อ่อนล่าง รวยกระจุก จนกระจาย ฝนตกไม่ทั่วฟ้า แม้ตัวเลขของ GDP ที่ใช้วัดการเติบโตที่ดูไม่น่าขี้เหร่มากนักที่อยู่ในระดับที่ 3 เปอร์เซ็นต์ต้นๆ จากปีที่แล้ว หรือ 4 เปอร์เซ็นต์ต้นๆ ก็ตาม ซึ่งก็ได้มุมมองที่น่าสนใจของนักวิชาการที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเศรษฐกิจในป 2563 ไว้อย่างสนใจ
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจไทยกับมรสุมสงครามการค้าโลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-06-11)

  มุมมองของผู้เขียนต่อเศรษฐกิจมหภาคจากการวิเคราะห์โดยแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของนิด้า จะมีความกังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่น่าจะปรับตัวลงมากกว่าตัวเลขข้างต้น ซึ่งสาเหตุสำคัญจะมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ จากการยืดเยื้อในการจัดตั้งรัฐบาล และแนวโน้มการขาดเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากทั้งคะแนนเสียงสนับสนุนรัฐบาลที่ใกล้เคียงกับฝ่ายค้านและความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงกระแสเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ ที่น่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-06-23)

  ตั้งแต่ปลายปี 2556 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง โดยทั้งการชุมนุมประท้วงและไม่สามารถจัดเลือกตั้งรัฐบาลถาวรได้ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง บทความนี้จะเป็นการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปี 2557 ต่อเนื่องไปยังปี 2558 โดยใช้แบบจำลอง NIDA Macro Model
 • Thumbnail

  สมคิดชูจุดแข็ง ศก. ห่วงโซ่ผลิตโลก-ฮับภูมิภาค 

  Unknown author (มติชน, 2017-02-17)

  สมคิดชูจุดแข็ง ศก. ห่วงโซ่ผลิตโลก-ฮับภูมิภาค
 • Thumbnail

  สมคิดปิดเวทีสัมนาใหญ่ ชวนเอกชนไทย-เทศลุยลงทุน 

  Unknown author (ไทยรัฐ, 2017-02-15)

  สมคิดปิดเวทีสัมนาใหญ่ ชวนเอกชนไทย-เทศลุยลงทุน