Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ช่วงโควิด-19 ทะเลได้พักฟื้น สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

  อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา; กาญจนา ย่าแสน (กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ; สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2021)

  บทนำ -- ห้าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว -- การท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 -- ขีดความสามารถในการรับรอง (Carrying Capacity) -- มาตรการการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง -- สรุปและข้อเสนอแนะ.
 • Thumbnail

  แนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ 

  กฤติเดช อนันต์; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

            การศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1)  เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value) สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างความจงรักภักดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยผ่านคุณค่าเชิงประสบการณ์ (Experiential Value)           การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ...