Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  AEC News Alert ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558 

  เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-07-13)

  AEC News Alerts ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ ได้รวบรวมข่าวที่เดียวกับการเจรจาจัดทำความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างไทยกับตุรกี การขยายช่องทาง ทางการค้าเปิดตลาดระหว่างไทย- ชิลี และ ไทย-เปรู นอกจากนี้ยังมีข่าวที่น่าสนใจในเรื่องของการสร้างห้องสมุด โรงเรียนเขตชายแดน เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และยังมีเรื่องของสถานการณ์ข้าวอาเซียน ปี 2015 รวมถึง เรื่อง มะริด.... แหล่งท่องเที่ยวโอกาสการค้า การลงทุนแห่งใหม่ และ Free trad talks take flight
 • Thumbnail

  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมภายในอาเซียนและระหว่างไทยกับอาเซียน 

  ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักวิจัย, 1988)

  กล่าวถึงความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมและทางการค้า ตลอดจนผลประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนได้รับ โครงการร่วมมือที่สำคัญของเอกชนไทย ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้จากอาเซียนทางด้านการค้า ปัญหาและอุปสรรคในการร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่มอาเซียนและข้อเสนอแนะ
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์และกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย 

  ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ ผู้วิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2009)

  การเจรจาการค้าในเวทีการค้าโลกมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ รวมถึงกลยุทธ์ที่ทวีความซับซ้อน ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องและหวังผลไปข้างหน้า อันจะช่วยให้การเจรจาการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยมีการศึกษาอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาทางค้าอย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วมมากขึ้น ความสำเร็จต่างๆในด้านนี้ย่อมมีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ รวมถึงการยกระดับอำนาจต่อรอง และสร้างความเป็นธรรมภายใต้สถานการณ์การค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประเด็นที่สำคัญที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ ...
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์และกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย 

  ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะผู้วิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2009)

  ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • Thumbnail

  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนา กรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการทำความตกลง FTA 

  สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2008)

  การศึกษา เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาหากรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการทำความตกลง FTA ทั้งในภาพรวมและในประเด็นเฉพาะที่ส่งผลกระทบกว้างขวางต่อประเทศไทย ที่จะทำให้ยุทธศาสตร์การเจรจาการทำความตกลง FTA ของไทยมีความชัดเจน มีการเตรียมความพร้อมเพื่อกระบวนการต่อรองและลดผลกระทบในเชิงลบได้อย่างครบถ้วนและรอบด้านมากขึ้น ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในพิจารณาประเด็นผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆในสังคม ตลอดจนวางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบและชดเชยให้กับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่อาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี