Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'ล็อกดาวน์'ไว้หรือ'ปลดล็อก'อะไรดีกว่ากัน 

    รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-04-28)

    เรื่อง"ล็อกดาวน์"และ"ปลดล็อกดาวน์"นี้เป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปอยากรู้ แต่คำอธิบายที่ได้มาจากผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนั้น นอกจากจะได้มาอย่างยากลำบากแล้วยังเข้าใจยากอีกต่างหาก ทั้งนี้เพราะแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนั้น มีมาตรการที่ใช้แตกต่างกันและ ระยะเวลาเริ่มต้นใช้มาตรการนั้นช้าหรือเร็วต่างกันมาก ถ้าจะว่าไปประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในกลุ่มประชาคมที่เริ่มใช้มาตรการแข็งขันเพื่อป้องกันการระบาด ในขณะที่ประเทศอื่นในภูมิภาคหลายประเทศเริ่มต้นทีหลัง ที่เป็นเช่นนี้เพราะประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการเดินทาง มีผู้คนจำนวนมากที่เดินทางผ่านหรือท่องเที่ยว ...