Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'อาเซียน-จีน'กับการฟื้นฟูศก.หลังโควิด 

    ธัญดนัย อยู่สำราญ (กรุงเทพธุรกิจ, 2020-05-13)

    ปัจจุบันภาพรวมของอาเซียนค่อนข้างชัดเจนว่ามีการออกมาตรการรับมือการเว้นระยะห่างทางสังคมและการปิดเมือง Lockdown ประเทศเพื่อป้องกันคลื่นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สอง อย่างไรก็ตาม หลายปัจจัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ต่างส่งผลต่อหาการรับมือกับปัญหาและทำให้มาตรการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจต้องใช้เวลาแตกต่างกันไปโดยเฉพาะภายในอาเซียนที่ค่อนข้างมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าปัจจัยอื่นๆทางด้านสังคมได้เป็นตัวแปรทำให้เกิดคลื่นการระบาดระลอกใหม่ เช่นในกรณีของสิงคโปร์ที่กลายเป็นมีจำนวนผู้ต ...