Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    AEC News Alert ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558 

    เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2015-07-13)

    AEC News Alerts ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ฉบับนี้ ได้รวบรวมข่าวที่เดียวกับการเจรจาจัดทำความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างไทยกับตุรกี การขยายช่องทาง ทางการค้าเปิดตลาดระหว่างไทย- ชิลี และ ไทย-เปรู นอกจากนี้ยังมีข่าวที่น่าสนใจในเรื่องของการสร้างห้องสมุด โรงเรียนเขตชายแดน เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และยังมีเรื่องของสถานการณ์ข้าวอาเซียน ปี 2015 รวมถึง เรื่อง มะริด.... แหล่งท่องเที่ยวโอกาสการค้า การลงทุนแห่งใหม่ และ Free trad talks take flight