Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  ASEAN : problems and prospects 

  Boonlert Wongpibul (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา, 1991)

  ASEAN will celebrate its 24th anniversary on 8 August this year. The fact that ASEAN still exists during the past 24 years through various periods of up and down, and has been cited as cornerstone of member countries foreign policy is a testimony to its significance and its contribution to the region. ASEAN took its birth in August 1967 amidst the period when relations among the member states were quite different from what we see today. It was noted by conflicts and confrontation.ASEAN emerged as a result of indigenous initiative and farsightedness ...
 • Thumbnail

  การขยายความร่วมมือของอาเซียน 

  อัครเมศวร์ ทองนวล (รัฐสภาสาร. 39,9 (ก.ย.34) 53-73, 1991)

  ในสมัยโบราณ เมื่อมีภยันตรายมาใกล้ตัว มนุษย์จะต่อสู้กับศัตรูโดยลำพัง แต่เมื่อสังคมเจริญขึ้น มนุษย์ก็รุ้จักรวมกำลังกับเพื่อนต่อสู้กับศัตรู เนื่องจากมนุษย์ได้เรียนรู้ว่าถ้าตนและเพื่อนบ้านมารวมกำลังกันจะมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ประเทศต่างๆ ก็เช่นเดียวกันกับกลุ่มชน คือได้มีการรวมกำลังกันระหว่างประเทศเพื่อก่อสงคราม หรือเพื่อเจรจาเพื่อสันติภาพกันบ่อยครั้ง ลักษณะดังกล่าวนี้จึงนำไปสู่ความคิดที่ว่า เสถียรภาพและความสงบสุขจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อประเทศต่างๆรวมกำลังกันเป็นปึกแผ่น
 • Thumbnail

  อนาคตอาเซียนจะไปรอดหรือไม่ 

  กวี บ้านไท (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2002)

  กล่าวถึงอนาคตของอาเซียนภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 ซึ่งอาเซียนจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ และเตรียมตัวให้ทันเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก ซึ่งอาเซียนต้องแข่งขันกับจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยบทความนี้จะกล่าวถึงอยู่2ประเด็น คือ 1.ประเด็นเรื่องการร่วมมือกันด้านความมั่นคง และการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และประเด็นที่สองคือเรื่องเศรษฐกิจ และความพยายามที่จะทำให้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีให้ได้โดยเร็วที่สุด